Informacja RODO

DANE OSOBOWE – INFORMACJE DLA PACJENTÓW:

 • Administratorem danych osobowych pacjentów korzystających ze świadczeń udzielanych w CENTRUM MEDYCZNE DORMED z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Swarzewskiej 23.
 • Dane osobowe pacjentów wykorzystywane są do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia, medycyny pracy oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej.
 • Przetwarzanie danych osobowych pacjentów odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej i art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz pozostałych przepisów regulujących udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 • Dane osobowe pacjenta zawarte w dokumentacji medycznej są udostępniane uprawnionym podmiotom na zasadach i w sposób określony w przepisach art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. Ponadto odbiorcami danych osobowych pacjentów mogą być organy państwowe, podmioty współpracujące z nami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, obsłudze spraw informatycznych, księgowych i prawnych.
 • Dane osobowe pacjentów będą przetwarzane w okresie, w którym udzielane będą świadczenia zdrowotne, jak również dane te będą przechowywane przez okres, który określony jest w obowiązujących przepisach dotyczących okresu przechowywania dokumentacji medycznej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych pacjentom przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub są niezupełne;
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania;
 • prawo do przenoszenia danych, czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu należy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;
 • prawo sprzeciwu, czyli sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Skorzystanie z konkretnego uprawnienia może być ograniczone lub wyłączone, w szczególności w zależności od podstawy prawnej wykorzystywania danych oraz od celu ich przetwarzania.

 • W przypadku braku podania danych osobowych nie będzie możliwe skorzystanie z jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych udzielanych w CENTRUM MEDYCZNE DORMED.
 • Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych pacjentów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Pacjentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Scroll to Top
Call Now Button